• Zavolajte nám

    +421 33 5521 030
  • Napíšte nám

    reaktortest@reaktortest.sk

Certifikačný systém podľa ISO 9712

Po zjednotení systémov pre kvalifikáciu a certifikáciu podľa EN 473:2008 a ISO 9712:2005 do jedného systému podľa ISO 9712:2012 je jednoznačne definovaná jednotná platforma pre osoby uchádzajúce sa o kvalifikáciu a certifikáciu v NDT treťou nezávislou stranou.

Systém ponúka kvalifikáciu a certifikáciu v následovných metodách, sektoroch a stupňoch:

Tabuľka 1 – Rozsah kvalifikácie a certifikácie

Metódy

Výrobkové sektory

Priemyslové sektory

Kvalifikačné stupne

 skúšanie kapilárnymi metódami (PT)

 odliatky (C)

 výkovky (F)

 zvárané výrobky (W)

 rúry a potrubia (T)

 tvárnené výrobky (WP)

Kombinácie výrobkových sektorov

1., 2., 3.

 skúšanie magnetickou metódou práškovou (MT)

 skúšanie prežarovaním (RT)

 skúšanie ultrazvukom (UT)

 skúšanie vizuálnymi metódami (VT)

 skúšanie netesnosti (LT)

 skúšanie magnetickými rozptylovými tokmi (FT)

 hodnotenie rádiogramov (RT2e) *
Podmienky certifikácie podľa ISO 9712

Spôsobilosť ku skúške a k certifikácii uchádzač musí pred kvalifikačnou skúškou spĺňať minimálne požiadavky zrakovej spôsobilosti a školenia a pred následnou certifikáciou musí spĺňať minimálne požiadavky na priemyselnú prax v NDT.

1. Školenie

Toto trvanie je založené na ovládaní matematickej zručnosti a znalostí z materiálov a procesov. Hodiny školenia zahŕňajú praktickú aj teoretickú časť. Priamy prístup na skúšku pre stupeň 2 vyžaduje celkový počet hodín uvedený pre stupeň 1 a stupeň 2. Priamy prístup na skúšku pre stupeň 3 vyžaduje celkový počet hodín uvedený v tabuľke 2 pre stupne 1,2 a 3. 

Tabuľka 2 – Minimálne požiadavky na školenie pre stupeň 1 a 2

Metóda

 1.stupeň (hodiny)  

 2. stupeň (hodiny) 

 3. stupeň (hodiny) 

 

 

 

 

ET

40

48

48

PT

16

24

24

MT

16

24

32

RT

40

80

40

UT

40

80

40

VT

16

24

24

FT

16

24

24

RTe

40

 LT 

B-tlakové metódy

24

32

32

 C-metóda stop. plynu 

24

40

40


Pre stupeň 3 navyše k minimu odbornej prípravy podľa tabuľky 2, sa môže príprava na kvalifikáciu doplniť rôznymi spôsobmi v závislosti od vedeckých a technických vedomostí uchádzača, vrátane účasti na ďalších vzdelávacích kurzoch, konferenciách, seminároch alebo samoštúdiom písomných materiálov. Trvanie školenia sa môže znížiť o 50 %, ak je požadovaná certifikácia limitovaná: 

– v aplikáciach (napr. automatizované ET, MT, UT tyčí, rúr a drôtov alebo meranie hrúbky kolmou sondou a skúšanie na zdvojeniny   valcovaných oceľových plechov); 

– v skúšobnej technike (napr. RT používajúcu iba rádioskopiu); 

– Zníženie do 50 % celkového požadovaného počtu hodín školenia môže certifikačný orgán akceptovať u kandidátov, ktorí ukončili štúdium v relevantnom odbore na technických vysokých školách alebo univerzitách, alebo ukončili najmenej dva roky inžinierskeho alebo vedeckého štúdia na vysokej škole alebo univerzite. 

– Ak sa certifikácia obmedzí len na vyhodnotenie filmov a len v jednom výrobkovom sektore, potom sa minimálne požaduje     školenie 56 h pre priamy prístup.

 2. Priemyselná prax v NDT

Priemyselná prax v NDT môže byť získaná pred, alebo po úspešnom zložení kvalifikačnej skúšky. V prípade, že je prax získaná po úspešnej skúške, zostávajú výsledky skúšky platné 2 roky, alebo po celú dobu praxe potrebnú pre príslušné metódy, platí čas, ktorý je dlhší. Dôkaz o praxi musí byť potvrdený zamestnávateľom a odovzdaný COP RT alebo poverenému kvalifikačnému orgánu vo forme tabuľky vo formulári „Žiadosť o certifikáciu“. Pri priamom prístupe musí byť prax tvorená súčtom časov pre stupeň 1 a 2, zníženie praxe nie je v tomto prípade dovolené. Minimálne požadavky na prax získanú pred konaním kvalifikačnej skúšky je 80% z hodín uvedených v tabuľke 3.            

Tabuľka 3 – Minimálne požiadavky na prax

Metóda NDT

Prax (mesiace) 1. stupeň

Prax (mesiace)2. stupeň

Prax (mesiace)3. stupeň

ET, LT, RT, UT

3

9

18/36*

PT, MT, VT

1

3

12/24*

  

Pracovná prax v mesiacoch je založená na nominálnom počte 40 hodín/týždeň alebo zákonnom pracovnom týždni. Ak osoba pracuje viac ako 40 hodín do týždňa, môže jej byť uznaná prax založená na celkových hodinách, ale požaduje sa, aby bol doložený dôkaz o tejto praxi. Tabuľka 3 spresňuje minimálnu prax pre uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali technickú školu alebo aspoň 2 roky inžinierskeho alebo vedeckého štúdia na akreditovanej vysokej škole alebo univerzite. Ak nie je táto požiadavka splnená, platí počet hodín uvedených v tabuľke 3 s poznámkou *. Prax pre certifikáciu na stupeň 3 obsahuje dobu praxe s certifikáciou v stupni 2. Ak je uchádzač kvalifikovaný priamo zo stupňa 1 na stupeň 3, bez absolvovania praxe v stupni 2, musí sa prax rovnať súčtu časov potrebných pre stupeň 2 a stupeň 3. V tomto prípade zníženie praxe nie je povolené. Od kandidáta sa požaduje preukázanie, že pre každú skúšobnú metódu pre ktorú požaduje certifikáciu, dosiahol aspoň polovicu času praxe požadovanej v tabuľke 3 a táto nesmie byť kratšia ako 1 mesiac. Ak sa žiada certifikácia na obmedzenú aplikáciu (napr. automatizované skúšanie), môže sa trvanie praxe znížiť až o 50%, ale nesmie byť kratšie ako 1 mesiac.  

3. Fyzická spôsobilosť – požiadavky na zrakové schopnosti pre všetky stupne

– schopnosť videnia na blízko musí umožniť minimálne čítanie písma testu Jäger číslo 1 alebo písma Times Roman N 4.5 alebo ekvivalentného písma (s veľkosťou 1,6mm) zo vzdialenosti nie menšej než 30 cm jedným alebo oboma očami, buď bez korekcie alebo s korekciou 

– schopnosť rozlíšiť farby (farbocit) musí byť dostatočná tak, aby uchádzač rozoznal a rozlíšil kontrast medzi farbami alebo odtieňmi sivej, používanými v metóde NDT, podľa určenia zamestnávateľa, napr. test Ishihara. 

Uchádzač preukazuje uspokojivé zrakové schopnosti vyšetrením u očného lekára, u odborníka v optometrii, alebo inak lekársky uznanou osobou. Výsledky vyšetrenia musia byť dokumentované písomne. Dokumentované overenie zrakových schopností musí byť uskutočnené najmenej raz ročne a potvrdené zamestnávateľom.

4. Kvalifikačná skúška

 Kvalifikačná skúška pre 1&2 stupeň

a) Všeobecná skúška: Čas potrebný na jednu všeobecnú otázku je 2 minúty. Minimálny požadovaný počet všeobecných otázok pre metódy ET, RT, UT je 40 a pre metódy LT, MT, PT, VT je 30. Skúšky z rádiografickej metódy zahŕňajú röntgenové i gama žiarenie. 

b) Špecifická skúška: Čas potrebný na jednu špecifickú otázku je 3 minúty. Ak špecifické skúšky zahŕňajú dva alebo viac sektorov, musí byť minimálny počet otázok najmenej 30 rovnomerne rozložených medzi príslušné sektory. 

c) Praktická skúška: Pozostáva z preverenia nasledujúcich schopností uchádzača: 1. vykonanie požadovaných nastavení 2. správna obsluha zariadenia 3. vykonanie skúšok predpísaných dielcov, zodpovedajúcich príslušnému sektoru 4. zaznamenanie a analýza výslednej informácie na úrovni požadovanej písomnými inštrukciami pre 1. stupeň alebo špecifikáciami pre 2. stupeň. Maximálny čas pre každú skúšobnú oblasť alebo objem je: a) pre stupeň 1, dve hodiny b) pre stupeň 2, tri hodiny. Uchádzač o stupeň 2 musí vypracovať najmenej jednu inštrukciu NDT vhodnú pre pracovníkov stupňa 1, pre vzorku vybratú skúšajúcim. Maximálny čas na vypracovanie inštrukcie je 2 hodiny. 

Aby bol uchádzač spôsobilý na certifikáciu, musí získať hodnotenie minimálne 70 % v každej časti skúšky (všeobecnej, špecifickej a praktickej). Okrem toho musí získať minimálne hodnotenie 70 % pre každú skúšanú vzorku a inštrukciu NDT.  

Kvalifikačná skúška pre 3 stupeň

Všetci uchádzači o certifikáciu pre stupeň 3 v ktorejkoľvek metóde NDT musia úspešne ukončiť (s hodnotením ≥ 70 %) praktické skúšky pre stupeň 2 v príslušnom sektore a metóde okrem navrhovania inštrukcií NDT pre stupeň. Základná skúška – BASIC je písomná skúška, ktorá musí overiť u uchádzača znalosť zo základných predmetov hlavnej metódy. Základná skúška sa skladá ako prvá a jej výsledky sú platné, ak prvá skúška z hlavnej metódy bude zložená 5 rokov od dátumu zloženia základnej skúšky. Uchádzač s platným certifikátom pre stupeň 3 je oslobodený od opakovaného vykonania základnej skúšky. Aby uchádzač vyhovel základnej skúške, musí získať minimálny počet 70 % v každej časti A, B a C. Aby uchádzač vyhovel skúške z hlavnej metódy, musí získať minimálny počet 70 % v každej časti D, E a F.  Pre uchádzačov, ktorí absolvovali skúšku s BASIC-u u iného akreditovaného certifikačného orgánu v zmysle STN EN ISO /IEC 17024:2004 a EN473 a/alebo ISO 9712, je možné uznať výsledky tejto skúšky, pričom je potrebné predložiť „Protokol o skúške“ v písomnej forme. 

Opakovanie skúšky 

Uchádzač, ktorý neprospel pri skúške z dôvodu neetického správania, musí čakať na opätovné skúšanie minimálne 12 mesiacov. Uchádzač, ktorý nezíska vyhovujúce hodnotenie v ktorejkoľvek časti skúšky (všeobecnej, špecifickej alebo praktickej, pre stupeň 3 časti A,B,C,D,E,F ) môže dvakrát opakovať časť z ktorej nevyhovel za predpokladu, že opakovanie sa môže uskutočniť najskôr o mesiac, pokiaľ nie je uspokojivo ukončené ďalšie školenie schválené certifikačným orgánom a nie neskôr ako o 24 mesiacov od pôvodnej skúšky. Uchádzač, ktorý neprospel ani pri opakovaní skúšky, sa môže znovu prihlásiť na skúšky a absolvovať ich podľa postupu platného pre nových uchádzačov. 

5. Certifikácia

Uchádzačovi, ktorý spĺňa všetky podmienky pre certifikáciu vydá COP RT certifikačný preukaz a certifikát. Uchádzača o certifikáciu prihlasuje zamestnávateľ formou „Žiadosti o certifikáciu“, ktorá slúži aj ako prihláška na kvalifikačné skúšky, ak ich uchádzač ešte neabsolvoval a má záujem zúčastniť sa kvalifikačných skúšok poriadaných v COP RT. Pre výkon certifikácie je potrebné, aby uchádzač okrem „Žiadosti o certifikáciu“ predložil nasledovné podklady:

 • Dohoda o informačnej spolupráci, ktorú uchádzač predkladá len pri prvej certifikácii. 

• Doklad o fyzickej spôsobilosti, potvrdzujúci dostatočné videnie v zmysle čl. 7.3., ktorý na základe Dohody o informačnej spolupráci zasielajú certifikované osoby každoročne na COP RT. 

• Kópia vysvedčenia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (predkladá sa len pri prvej certifikácii, neskôr len v prípade zmien v úrovni dosiahnutého vzdelania). 

• 2 fotografie pasového formátu. 

Pre pracovníkov, ktorí sú držiteľmi platných certifikačných preukazov a/alebo certifikátov vydaných inými certifikačnými orgánmi, ktoré vykonávajú alebo vykonávali (a zanikli) certifikáciu v zmysle EN ISO/IEC 17024 a podľa EN 473 a/alebo ISO 9712 je umožnené vydanie certifikátu u COP RT na základe týchto podmienok: a) dokladuje fyzickú spôsobilosť nie staršiu ako jeden rok a uspokojivú neprerušenú prax b) je uvedený ako certifikovaný v zozname osôb zverejnenom príslušným certifikačným orgánom c) úspešne zloží skrátenú praktickú skúšku 

Platnosť certifikácie 

Lehota platnosti certifikátu je maximálne 5 rokov. Obdobie platnosti začína vtedy, ak sú splnené všetky požiadavky pre certifikáciu (školenie, prax, úspešne zložené skúšky a uspokojivé zrakové schopnosti). Certifikácia sa stáva neplatná: 

a) na základe rozhodnutia COP RT napr. po preverení dôkazov o správaní certifikovanej osoby, ktoré nie je v súlade s postupmi certifikácie alebo o neetickom správaní osoby. Dodržiavanie etických zásad držiteľ vyjadruje súhlas svojim podpisom na Žiadosti o certifikáciu. 

b) v prípade, že osoba sa stane fyzicky neschopnou vykonávať svoje povinnosti z dôvodu straty zrakových schopností, každoročne overovaných pod zodpovednosťou zamestnávateľa 

c) ak nastalo významné prerušenie činnosti v metóde pre ktorú je osoba certifikovaná 

d) ak osoba nevyhovie recertifikácii alebo prvotnej certifikácii

e) pri nesprávnom používaní. Je potrebné dodržiavať nezneužívanie certifikačného preukazu t.j. použitie správnych odkazov na certifikačné systémy alebo používanie certifikačných preukazov zistené v inzerátoch, katalógoch apod. v súlade s nadobudnutým stupňom kvalifikácie, v rámci platnosti certifikačného preukazu a priemyselného odvetvia, ktorého sa preukaz týka. 

f) porušenie Dohody o informačnej spolupráci uzavretej medzi držiteľom certifikačného preukazu a COP RT 

Rozhodnutie v COP RT je doručené držiteľovi i jeho zamestnávateľovi a uložené v zložke Pracovníci. Držiteľ môže podať odvolanie proti rozhodnutiu COP RT v zmysle zverejnených ustnovení PK. V prípade a) je uchádzačovi odobratý certifikačný preukaz a certifikát na dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby sa môže uchádzač znovu prihlásiť na skúšky a absolvovať ich podľa postupu platného pre nových uchádzačov. V prípade b) je možné certifikáciu zachovať za predpokladu, že k obnoveniu fyzickej spôsobilosti dôjde počas obdobia definovaného ako významné prerušenie praxe. Na obnovenie platnosti certifikácie po významnom prerušení musí osoba vyhovieť recertifikačným skúškam. Certifikácia bude predĺžená na nové obdobie päť rokov od dátumu obnovenia. 

Obnovovanie platnosti certifikácie predĺžením 

Po ukončení prvého obdobia platnosti a potom po každých desiatich rokoch môže byť certifikácia obnovená na ďalších 5 rokov za predpokladu, že osoba spĺňa tieto požiadavky: a) predloží dôkazy o tom, že spĺňa podmienky fyzickej spôsobilosti overené behom predchádzajúcich 12 mesiacov b) predloží dôkazy o súvislej uspokojivej pracovnej činnosti bez podstatného prerušenia v metóde a sektore, pre ktorú žiada predĺženie certifikácie Je zodpovednosťou držiteľa certifikátu začať postupy požadované na predĺženie platnosti. Záznamy na predĺženie platnosti sa musia predložiť v období šiestich mesiacov pred dátumom skončenia platnosti certifikácie. Ako výnimka, podľa rozhodnutia certifikačného orgánu, sa môžu brať do úvahy záznamy na predĺženie platnosti predložené do 12 mesiacov po dátume skončenia platnosti. Po tomto období nie je povolená žiadna výnimka a kandidátovi sa musí umožniť pokus o recertifikačnú skúšku. Ak nie je splnené kritérium b) o súvislej uspokojivej činnosti, je osobe umožnený prístup k recertifikácii. Neúspešný výsledok tejto recertifikačnej skúšky musí viesť k tomu, že osoba sa považuje za počiatočného kandidáta na certifikáciu v sektore, metóde a stupni. 

Obnovenie platnosti certifikácie recertifikáciou 

Po ukončení každého druhého obdobia platnosti certifikácie (každých 10 rokov) môže COP RT (alebo ním poverený orgán) certifikáciu obnoviť na ďalšie obdobie piatich rokov alebo menej na základe týchto požiadaviek: a) predloží dôkazy o tom, že spĺňa podmienky fyzickej spôsobilosti overené behom predchádzajúcich 12 mesiacov b) predloží dôkazy o súvislej uspokojivej pracovnej činnosti bez podstatného prerušenia v metóde a sektore, pre ktorú žiada predĺženie certifikácie c) musí sa vykonať praktická skúška, ktorou preukáže pokračujúcu spôsobilosť v súlade s certifikátom. d) pre stupeň 3 musí osoba podľa svojho výberu buď úspešne zložiť písomnú skúšku obsahujúcu minimálne 20 otázok z použitia skúšobnej metódy v príslušnom sektore (sektoroch) demonštrujúcich porozumenie súčasných postupov NDT, noriem, predpisov alebo špecifikácií a používanej technológie) a 5 ďalších otázok z požiadaviek certifikačnej schémy, alebo splniť požiadavky systému štruktúrovaných zápočtov. Je zodpovednosťou držiteľa certifikátu začať postupy požadované na recertifikáciu. Ak sa recertifikácia uplatňuje po viac ako 12 mesiacoch po uplynutí platnosti, musia byť opäť absolvované celé skúšky (pre stupeň 1 všeobecná, špecifická a praktická), pre stupeň 3 skúška z hlavnej metódy. Dozor nad certifikovanými osobami – pravidelným každoročným predkladaním informácií o NDT praxi potvrdenej zamestnávateľom a dokladom o vyšetrení zrakovej spôsobilosti. Toto potvrdenie o praxi je plne v zodpovednosti zamestnávateľa, ktorý informuje COP RT o týchto skutočnostiach za všetkých svojich pracovníkov, ktorí sú držiteľmi platných certifikátov vystavených u COP RT.  

Prechod medzi EN473:2008 a ISO9712:2005 

Certifikácie vydané certifikačným orgánom do vydania tejto certifikačnej schémy podľa EN473:2008 a ISO9712:2005 zostávajú v platnosti do najbližšieho predĺženia alebo recertifikácie, ktoré sa vykonáva v zmysle tejto certifikačnej schémy. Certifikácia podľa tejto smernice spĺňa požiadavky normy EN473:2008 aj ISO9712:2005, preto každá požiadavka na certifikáciu podľa niektorej z týchto dvoch noriem spĺňa požiadavky na certifikáciu podľa tejto smernice resp. ISO9712:2012. 

Vzťah ISO 9712 k tlakovej direktíve 97/23/EC 

Príloha I. bod 3.1.3 sa vzťahuje k schváleniu NDT personálu pre kontroly nerozoberateľných zvarových spojov tlakových zariadení. Toto schválenie je možné pre osoby, ktoré majú platnú certifikáciu podľa tejto normy v sektore zvary.  

Podmienky certifikácie podľa schémy KCP 01.05/06/E  „Kvalifikácia a certifikácia personálu na nedeštruktívne skúšanie – Vizuálna kontrola tavne zváraných spojov“