• Zavolajte nám

    +421 33 5521 030
  • Napíšte nám

    reaktortest@reaktortest.sk

Odvolania a sťažnosti.

1. Odvolanie proti rozhodnutiu o certifikácii

Odvolania proti rozhodnutiam COP RT sa uplatňujú u vedúceho COP RT, ktorý je zároveň zodpovedný za ich vybavenie. 

Odvolávací postup:

– osoba odvolávajúca sa proti rozhodnutiu certifikačného orgánu týkajúceho sa ňou požadovanéh stavu certifikácie podá písomné odvolanie na adresu COP RT

– vedúci COP RT príjme a zaeviduje odvolanie do Knihy odvolaní a sťažností.

– vedúci COP RT potvrdí odvolávajúcemu sa prijatie odvolania písomne do 3 pracovných dní

– o každom ústnom rokovaní s odvolávajúcim sa musí byť vyhotovený zápis, ktorý obdržia obe strany. Zápis je uložený u vedúceho COP RT v „Knihe odvolaní a sťažností“.

– lehota na uplatnenie odvolania je 15 dní od oboznámenia sa s rozhodnutím, na ktoré odvolávajúci sa hodlá podať odvolanie

– lehota na vyriešenie zo strany COP RT je 30 pracovných dní od obdržania odvolania. Odvolania rieši zástupca vedúceho COP RT, nakoľko nemôže rozhodovať o certifikácii a teda nie je priamo zainteresovaný na rozhodnutí, proti ktorému bolo odvolanie vznesené.

– vedúci COP RT preverí existenciu podobného odvolania a prihliadne pri riešení odvolania na predchádzajúce výsledky

– vedúci COP RT odpovie odvolávajúcemu sa/sťažovateľovi do 7 dní od vyriešenia odvolania. V odpovedi je uvedený dátum zaevidovania odvolania/sťažnosti, realizované nápravné opatrenie a termín ukončenia nápravy alebo zamietnutie odvolania/sťažnosti, pokiaľ nebolo odvolanie/sťažnosť opodstatnené

– ak odvolávajúci sa/sťažovateľ má výhrady voči vyriešeniu svojho odvolania má právo podať odvolanie na Výbor pre certifikačnú schému na adrese COP RT.

– Výbor pre certifikačnú schému rozhodne o zložení odvolávacej komisie.

– vedúci COP RT zašle odvolávajúcemu sa zloženie odvolávacej poroty a termín, do ktorého porota rozhodne o odvolaní

– ak do 14 dní od odoslania tejto informácie nepodá osoba sťažnosť na zloženie odvolávacej poroty, považuje sa toto za súhlas

– ak do 14 dní od odoslania tejto informácie podá osoba sťažnosť na zloženie poroty, musí uviesť dôvody, pre ktoré sa sťažuje. Dôvody na sťažnosť k zloženiu odvolávacej poroty posúdi Výbor pre certifikačnú skúšku, ktorá rozhodne, či zmení zloženie poroty.

po zasadnutí odvolávacej poroty zašle vedúci COP RT jej stanovisko a rozhodnutie o odvolaní odvolávajúcej sa osobe.

2. Sťažnosti

Sťažnosti predložené jednotlivcom alebo organizáciou vo veci činnosti COP RT sú riešené so všetkými stranami spravodlivo a nestranne. Sťažnosti vyžadujúce nápravné opatrenia v činnosti COP RT sa uplatňujú u vedúceho COP RT, ktorý je zároveň zodpovedný za ich vybavenie. 

Proces riešenia sťažnosti:

– sťažovateľ podá písomnú sťažnosť na adresu COP RT

– vedúci COP RT zaeviduje sťažnosť do Knihy odvolaní a sťažností

– o každom ústnom rokovaní so sťažovateľom musí byť vyhotovený zápis, ktorý obdržia obe strany. Zápis je uložený u vedúceho COP RT v „Knihe odvolaní a sťažností“.

– Vedúci COP RT do 3 pracovných dní potvrdí sťažovateľovi prijatie sťažnosti

– lehota na vyriešenie zo strany COP RT je 30 pracovných dní od obdržania sťažnosti

– počas 30 dní určených na vyriešenie sťažnosti zhromažďuje vedúci COP RT relevantné informácie a overuje dostupné údaje, aby mohla byť sťažnosť vyriešená objektívne a spravodlivo.

– vedúci COP RT zašle sťažovateľovi po uplynutí 30 dní od obdržania sťažnosti odpoveď resp. informáciu o náprave, ak je sťažnosť opodstatnená.

– ak sťažovateľ má výhrady voči vyriešeniu svojej sťažnosti, môže podať následne sťažnosť.

Ak sa vyčerpajú všetky horeuvedené prostriedky na vyriešenie sťažnosti, ďalej postupujú obe strany dostupnými právnymi prostriedkami