sluzby04

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydal spoločnosti Reaktortest s.r.o. dňa 17.05.2016 Rozhodnutie č. 2016/800/004652/01442

Rozsah autorizácie

Schvaľovanie zamestnancov určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov tlakových zariadení kategórie III. a IV.

Dokumenty na stiahnutie:

word_2007_icon  ŽIADOSŤ O CERTIFIKÁCIU

Rozhodnutie o autorizácii

Rozhodnutie o autorizácii
Rozhodnutie o autorizácii

Notifikácia podľa PED

Potvrdenie o notifikácii
Potvrdenie o notifikácii

Výňatok zo smernice KCP PED 01.01/02/E vydanej Certifikačným orgánom personálu pre NDT pri Reaktortest s.r.o. (PDF, 152kB)