• Zavolajte nám

    +421 33 5521 030
  • Napíšte nám

    reaktortest@reaktortest.sk

certifikacia03
Systém ponúka získanie kvalifikácie a certifikáte v oblasti skúšania bezšvových a zváraných oceľových rúr vrátane plochých výrobkov, dlhých výrobkov, koľajníc, žrdí, profilov, tyčí, drôtov
word_2007_icon  DOHODA O INFORMAČNEJ SPOLUPRÁCI
word_2007_icon  ŽIADOSŤ O CERTIFIKÁCIU
word_2007_icon  VYŠETRENIE FYZICKEJ SPÔSOBILOSTI
 

Podmienky certifikácie podľa schémy KCP 01.03/05/E „Kvalifikácia a certifikácia personálu na nedeštruktívne skúšanie podľa ISO 11484 – oceľové výrobky“

Pre spôsobilosť k certifikácii musí uchádzač úspešne zložiť kvalifikačnú skúšku, spĺňať požadavky na školenie, priemyselnú prax v NDT a fyzickú spôsobilosť.
Rozsah platnosti schémy:

Metódy Výrobkové sektory Kvalifikačné stupne
skúšanie vírivými prúdmi (ET) oceľové výrobky, vrátane plochých výrobkov,
dlhých výrobky, koľajníc, žrdí, profilov, tyčí, drôtov
1., 2..
skúšanie  magnetickými rozptylovými tokmi (FT)
skúšanie kapilárnymi metódami (PT)
skúšanie magnetickou metódou práškovou (MT)
skúšanie prežarovaním (RT)
skúšanie  ultrazvukom (UT)

1. Školenie

Hodiny školenia zahŕňajú praktickú aj teoretickú časť.
Tabuľka 1 – Minimálne požadavky na školenie

Metóda Stupeň 1
(v hodinách)
Stupeň 2
(v hodinách)
ET 40 64
FT 40 64
PT 16 24
MT 16 24
RT 40 80
UT 40 80

Priamy prístup na stupeň 2 vyžaduje minimálne hodiny školenia sčítané pre stupeň 1 a 2.

2. Priemyselná prax v NDT

Tabuľka 2 – Minimálne požadavky na prax

Metóda

Stupeň 1
(v mesiacoch)

Stupeň 2
(v mesiacoch)
ET 3 9
FT 3 9
LT 3 9
PT 1 3
MT 1 3
RT 3 9
UT 3 9

Na priamy prístup ku kvalifikácii , resp. certifikácii v stupni 2 je potrebná minimálna prax rovnajúca sa súčtu mesiacov pre úroveň 1 a úroveň 2.

3. Fyzická spôsobilosť – požiadavky na zrakové schopnosti

Uchádzač o certifikáciu musí preukázať:
a) schopnosť videnia nablízko minimálne Times Roman N4,5 alebo ekvivaletné písmo (Times New Roman 4,5 bodu vertikálne kde 1 bod = 0,3528 mm alebo 1/71 in), zo vzdialenosti nie menšej ako 30 cm minimálne jedným okom s korekciou alebo bez korekcie
b) rozlíšenia farieb (farbocit) vhodne k farbám používaným v metóde NDT, overované každoročne v zodpovednosti zamestnávateľa.
Dokumentované overenie fyzickej spôsobilosti musia byť vykonané raz za rok.

4. Kvalifikačná skúška

Kvalifikačná skúška pozostáva zo všeobecnej, špecifickej a praktickej skúšky.
Vo všeobecnej časti kvalifikačnej skúšky musí uchádzač preukázať dostatočné odborné vedomosti.
Čas na vybratie správnej odpovede je 3 minúty na každú otázku.
Tabuľka 3 – Minimálny požadovaný počet všeobecných otázok

Metóda Počet otázok pre stupeň 1 a 2
ET, FT, RT, UT 40
LT, MT, PT 30

V špecifickej časti kvalifikačnej skúšky musí uchádzač preukázať schopnosť vykonať vizuálnu kontrolu tavne zváraných spojov v zmysle EN 17637.
Čas na vybratie správnej odpovede je 3 minúty na každú otázku.
 
Tabuľka 4 – Minimálny požadovaný počet špecifických otázok

Metóda Počet otázok pre stupeň 1  Počet otázok pre stupeň 2
ET, FT, RT, UT 20 20
LT, MT, PT 20 15

 
Praktická skúška trvá maximálne 4 hodiny a preverí schopnosť skúšaného aplikovať metódu, resp. postupy nedeštruktívneho skúšania v skutočných situáciách. Táto skúška je zostavená tak, aby sa preverila schopnosť uchádzača skúšať oceľové výrobky, zaznamenávať a analyzovať výsledné informácie na úrovni požadovanej pre stupeň nedeštruktívneho skúšania, na ktorú skúšaný ašpiruje.
Pozostáva z preverenia nasledujúcich schopností uchádzača:
1. vykonanie požadovaných nastavení
2. správna obsluha zariadenia
3. vykonanie skúšok predpísaných dielcov, zodpovedajúcich príslušnému sektoru
4. zaznamenanie a analýza výslednej informácie na úrovni požadovanej písomnými inštrukciami pre 1. stupeň alebo špecifikáciami pre 2. stupeň.
Vyhodnotenie skúšok
Na získanie certifikácie musí skúšaný dosiahnuť hodnotenie aspoň 70/100 v každej časti skúšky a celkové hodnotenie aspoň 80/100.
Opakovaná skúška
Uchádzač, ktorý neprospel pri skúške, musí do opakovania skúšky čakať minimálne 1 mesiac.
Uchádzač, ktorého výsledky skúšok neboli uznané pre podvod, musí do opakovania skúšky čakať minimálne 12 mesiacov.
Uchádzač, ktorý nezískal hodnotenie potrebné na zloženie celej skúšky, môže opakovať skúšku dva krát z akejkoľvek časti skúšky, opakovaná skúška sa bude konať do 1 roka po neúspešnej skúške. V prípade, že uchádzač chce absolvovať opakovanú skúšku skôr ako 30 dní od prvej skúšky, musí absolvovať školenie schválené kvalifikačným orgánom.
Uchádzač, ktorý nuspeje pri druhej opakovanej skúške, musí požiadať o skúšku a vykonať ju v súlade s postupom stanoveným pre nových uchádzačov.

5. Platnosť

Maximálna doba platnosti certifikácie je 5 rokov od dátumu začatia platnosti certifikácie uvedenej na certifikačnom preukaze.
Certifikácia je neplatná:
a) ak osoba prejde z jedného priemyselného odvetvia do druhého, a v takom prípade musí úspešne absolvovať doplnkovú skúšku pre nové priemyselné odvetvie.
b) ak sa osoba stane fyzicky neschopnou vykonávať svoje povinnosti na základe prehliadky zraku uskutočňovanej každý rok v rámci zodpovednosti zamestnávateľa alebo zodpovednej agentúry.
c) ak osoba zmení zamestnávateľa

6. Obnovenie certifikácie

Po prvom období platnosti certifikáciu obnoví certifikačný orgán na ďalšie obdobie 5 rokov za predpokladu, že osoba splní nasledovné požiadavky:
a) predloží doklad o poslednej úspešnej každoročnej prehliadke zraku;
b) predloží doklad o pokračujúcej úspešnej pracovnej činnosti bez podstatného prerušenia s používaním metódy, resp. postupov, v ktorých je držiteľom certifikácie.
Ak sa kritériium b) na obnovu nesplní, takáto osoba musí požiadať o recertifikáciu.

7. Recertifikácia

Po uplynutí každého druhého obdobia platnosti (maximálne každých 10 rokov) certifikačný orgán obnoví certifikáciu na ďalšie obdobie 5 rokov na základe splnenia nasledovných požiadaviek:
Osoba musí splniť dve kritériá pre obnovenie a úspešne absolvovať rekvalifikačnú praktickú skúšku organizovanú podľa zjednodušeného skúšobného postupu.
Ak uchádzač nesplní hodnotenie minimálne 70% pre každú vzorku, sú možné 2 opakovania recertifikačnej skúšky, ktoré sa majú uskutočniť do 12 mesiacov od konania neúspešnej skúšky, pokiaľ nebolo kvalifikačným orgánom stanovené inak.
Ak uchádzač neprospeje ani při druhom opakovaní, nemôže byť takýto uchádzač recertifikovaný a musí sa takáto osoba uchádzať o novú kvalifikáciu. Ak uchádzač vlastní platnú certifikáciu v inom sektore a výrobku v tej istej metóde, nie je dovolená žiadna výnimka pre uznanie všeobecnej skúšky.

8. Administratíva

Pre získanie certifikáte musí uchádzač predložit na COP RT:
• Doklad o školení
• Dohodu o informačnej spolupráci
• Doklad o fyzickej spôsobilosti
• Žiadosť o certifikáciu