• Zavolajte nám

  +421 33 5521 030
 • Napíšte nám

  reaktortest@reaktortest.sk

Odvolania a sťažnosti.

Systém ponúka získanie kvalifikácie a certifikáte v oblasti skúšania tavne zváraných spojov, predtým známy ako systém podľa EN 970. Systém je vhodný pre pracovníkov technickej kontroly, pracovníkov vstupnej a výstupnej kontroly, zváračov a podobne. Dokumenty na stiahnutie:

1. Odvolanie proti rozhodnutiu o certifikácii

Odvolania proti rozhodnutiam COP RT sa uplatňujú u vedúceho COP RT, ktorý je zároveň zodpovedný za ich vybavenie. 

Odvolávací postup:

 1. osoba odvolávajúca sa proti rozhodnutiu certifikačného orgánu týkajúceho sa ňou požadovanéh stavu certifikácie podá písomné odvolanie na adresu COP RT
 2. vedúci COP RT príjme a zaeviduje odvolanie do Knihy odvolaní a sťažností.
 3. vedúci COP RT potvrdí odvolávajúcemu sa prijatie odvolania písomne do 3 pracovných dní
 4. o každom ústnom rokovaní s odvolávajúcim sa musí byť vyhotovený zápis, ktorý obdržia obe strany. Zápis je uložený u vedúceho COP RT v „Knihe odvolaní a sťažností“.
 5. lehota na uplatnenie odvolania je 15 dní od oboznámenia sa s rozhodnutím, na ktoré odvolávajúci sa hodlá podať odvolanie
 6. lehota na vyriešenie zo strany COP RT je 30 pracovných dní od obdržania odvolania. Odvolania rieši zástupca vedúceho COP RT, nakoľko nemôže rozhodovať o certifikácii a teda nie je priamo zainteresovaný na rozhodnutí, proti ktorému bolo odvolanie vznesené.
 7. vedúci COP RT preverí existenciu podobného odvolania a prihliadne pri riešení odvolania na predchádzajúce výsledky
 8. vedúci COP RT odpovie odvolávajúcemu sa/sťažovateľovi do 7 dní od vyriešenia odvolania. V odpovedi je uvedený dátum zaevidovania odvolania/sťažnosti, realizované nápravné opatrenie a termín ukončenia nápravy alebo zamietnutie odvolania/sťažnosti, pokiaľ nebolo odvolanie/sťažnosť opodstatnené
 9. ak odvolávajúci sa/sťažovateľ má výhrady voči vyriešeniu svojho odvolania má právo podať odvolanie na Výbor pre certifikačnú schému na adrese COP RT.
 10. Výbor pre certifikačnú schému rozhodne o zložení odvolávacej komisie.
 11. vedúci COP RT zašle odvolávajúcemu sa zloženie odvolávacej poroty a termín, do ktorého porota rozhodne o odvolaní
 12. ak do 14 dní od odoslania tejto informácie nepodá osoba sťažnosť na zloženie odvolávacej poroty, považuje sa toto za súhlas

ak do 14 dní od odoslania tejto informácie podá osoba sťažnosť na zloženie poroty, musí uviesť dôvody, pre ktoré sa sťažuje. Dôvody na sťažnosť k zloženiu odvolávacej poroty posúdi Výbor pre certifikačnú skúšku, ktorá rozhodne, či zmení zloženie poroty.

po zasadnutí odvolávacej poroty zašle vedúci COP RT jej stanovisko a rozhodnutie o odvolaní odvolávajúcej sa osobe.

2. Sťažnosti

Sťažnosti predložené jednotlivcom alebo organizáciou vo veci činnosti COP RT sú riešené so všetkými stranami spravodlivo a nestranne. Sťažnosti vyžadujúce nápravné opatrenia v činnosti COP RT sa uplatňujú u vedúceho COP RT, ktorý je zároveň zodpovedný za ich vybavenie. 

Proces riešenia sťažnosti:

 1. sťažovateľ podá písomnú sťažnosť na adresu COP RT
 2. vedúci COP RT zaeviduje sťažnosť do Knihy odvolaní a sťažností
 3. o každom ústnom rokovaní so sťažovateľom musí byť vyhotovený zápis, ktorý obdržia obe strany. Zápis je uložený u vedúceho COP RT v „Knihe odvolaní a sťažností“.
 4. Vedúci COP RT do 3 pracovných dní potvrdí sťažovateľovi prijatie sťažnosti
 5. lehota na vyriešenie zo strany COP RT je 30 pracovných dní od obdržania sťažnosti
 6. počas 30 dní určených na vyriešenie sťažnosti zhromažďuje vedúci COP RT relevantné informácie a overuje dostupné údaje, aby mohla byť sťažnosť vyriešená objektívne a spravodlivo.
 7. vedúci COP RT zašle sťažovateľovi po uplynutí 30 dní od obdržania sťažnosti odpoveď resp. informáciu o náprave, ak je sťažnosť opodstatnená.
 8. ak sťažovateľ má výhrady voči vyriešeniu svojej sťažnosti, môže podať následne sťažnosť.

Ak sa vyčerpajú všetky horeuvedené prostriedky na vyriešenie sťažnosti, ďalej postupujú obe strany dostupnými právnymi prostriedkami