• Zavolajte nám

    +421 33 5521 030
  • Napíšte nám

    reaktortest@reaktortest.sk

Certifikačný system v zmysle EN ISO 20807

Systém ponúka získanie kvalifikácie a certifikáte v oblasti merania hrúbok ultrazvukom.  Systém je vhodný pre pracovníkov technickej kontroly, pracovníkov vstupnej a výstupnej kontroly, pre pracovníkov stanovujúcich životnosť objektov skladujúcich rôzne látky a podobne.
Podmienky certifikácie podľa schémy KCP04/verzia 4
„Kvalifikácia a certifikácia personálu na nedeštruktívne skúšanie podľa ISO 20807“ – meranie hrúbok ultrazvukom.
Pre spôsobilosť k certifikácii musí uchádzač úspešne zložiť kvalifikačnú skúšku, spĺňať požadavky na školenie, priemyselnú prax v NDT a fyzickú spôspobilosť.

1. Školenie

Minimálne požadavky na školenie
Kvalifikácia podľa normy EN ISO 16809 – 16 hodín

Hodiny školenia zahŕňajú praktickú aj teoretickú časť.

2. Priemyselná prax v NDT

Minimálne požadavky na prax
Kvalifikácia podľa normy EN ISO 16809 – 3 mesiace
Prax môže získať u zamestnávateľa alebo u externej organizácie, ktorá vykonáva ultrazvukové skúšanie hrúbok materiálov.
Pracovná prax v mesiacoch je založená na nominálnom počte 40 hodín/týždeň alebo zákonnom pracovnom týždni. Ak osoba pracuje viac ako 40 hodín do týždňa, môže jej byť uznaná prax založená na celkových hodinách, ale požaduje sa, aby doložila dôkaz o tejto praxi.

3. Fyzická spôsobilosť – požiadavky na zrakové schopnosti

– schopnosť videnia na blízko musí umožniť minimálne čítanie písma testu Jäger číslo 1 alebo písma Times Roman N 4.5 alebo ekvivalentného písma (s veľkosťou 1,6mm) zo vzdialenosti nie menšej než 30 cm jedným alebo oboma očami, buď bez korekcie alebo s korekciou
– schopnosť rozlíšiť farby (farbocit) musí byť dostatočná tak, aby uchádzač rozoznal a rozlíšil kontrast medzi farbami a odtieňmi sivej, používanými v metóde NDT, podľa určenia zamestnávateľa – napr. test Ishihara
Uchádzač preukazuje uspokojivé zrakové schopnosti vyšetrením u očného lekára, u odborníka v optometrii, alebo inak lekársky uznanou osobou. Výsledky vyšetrenia musia byť dokumentované písomne.
Dokumentované overenie zrakových schopností musí byť uskutočnené najmenej raz ročne a potvrdené zamestnávateľom.

4. Kvalifikačná skúška

Kvalifikačná skúška pozostáva zo všeobecnej, špecifickej a praktickej skúšky.
Vo všeobecnej časti kvalifikačnej skúšky musí uchádzač preukázať dostatočné odborné vedomosti.
Čas na vybratie správnej odpovede je 2 minúty na každú otázku.
Požadovaný počet otázok je minimálne 15.
V špecifickej časti kvalifikačnej skúšky musí uchádzač preukázať schopnosť merať hrúbky materiálov ultrazvukom podľa EN ISO 16809.
Čas na vybratie správnej odpovede je 3 minúty na každú otázku.
Požadovaný počet otázok je minimálne 15.
Praktická skúška má dostatočnú dĺžku, náročnosť a rozsah, aby primerane preverila schopnosť uchádzača aplikovať vizuálnu kontrolu v reálnych skúšobných situáciách.
Pozostáva z preverenia nasledujúcich schopností uchádzača:
1. vykonanie požadovaných nastavení
2. správna obsluha zariadenia
3. vykonanie skúšok na vzorkách reprezentujúcich tavné zvary
4. zaznamenanie a analýza výsledkov meraní do protokolu.
Každý uchádzač musí vypracovať 2 praktické skúšobné úlohy. Čas určený na vypracovanie je maximálne 2 hodiny.
Vyhodnotenie skúšok
Aby bol uchádzač spôsobilý na certifikáciu, musí získať hodnotenie minimálne 70 % v každej časti skúšky (všeobecnej, špecifickej a praktickej). Okrem toho musí získať minimálne hodnotenie 80 % pre každú skúšanú vzorku.
Opakovaná skúška
Uchádzač, ktorý neprospel pri skúške, musí do opakovania skúšky čakať minimálne 1 mesiac.
Uchádzač, ktorého výsledky skúšok neboli uznané pre podvod, musí do opakovania skúšky čakať minimálne 12 mesiacov.
Uchádzač môže dva krát opakovať časť z ktorej nevyhovel za predpokladu, že opakovanie sa môže uskutočniť najskôr o mesiac, pokiaľ nie je uspokojivo ukončené ďalšie školenie schválené certifikačným orgánom a nie neskôr ako o 24 mesiacov od pôvodnej skúšky.
Uchádzač, ktorý neprospel ani pri opakovaní skúšky, sa môže znovu prihlásiť na skúšky a absolvovať ich podľa postupu platného pre nových uchádzačov.

5. Platnosť

Maximálne obdobie platnosti certifikátu je 5 rokov. Obdobie platnosti začína vtedy, ak sú splnené všetky požiadavky pre certifikáciu (školenie, prax, úspešné skúšky, usokojivé zrakové schopnosti).
Certifikácia sa stáva neplatná:
a) na základe rozhodnutia COP RT, napríklad po overení neetického správania, ktoré je nezlúčiteľné s pravidlami certifikácie
b) v prípade, že osoba sa stane fyzicky neschopnou vykonávať svoje povinnosti z dôvodu straty zrakových schopností, každoročne overovaných pod zodpovednosťou zamestnávateľa
c) ak nastalo podstatné prerušenie činnosti v metóde, pre ktorú je osoba certifikovaná

6. Obnovenie certifikácie

Po prvom období platnosti certifikáciu obnoví certifikačný orgán na ďalšie obdobie 5 rokov za predpokladu, že osoba splní nasledovné požiadavky:
a) predložila dôkazy o absolvovaní poslednej každoročnej kontroly zraku
b) predložila dôkazy o súvislej uspokojivej pracovnej činnosti bez podstatného prerušenia
Žiadosť o predĺženie platnosti certifikácie podáva zamestnávateľ najskôr 3 mesiace pred ukončením platnosti certifikácie vyznačenej na certifikáte a najneskôr k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom platnosť certifikácie končí.
V prípade, že podanie žiadosti sa oneskorí o viac ako jeden mesiac, musí uchádzač o predĺženie platnosti certifikácie absolvovať novú kvalifikačnú skúšku. Školenie je v tomto prípade uznané.
Ak nie sú kritériá na obnovenie splnené, postupuje osoba podľa tých istých pravidiel, aké platia pre nového uchádzača.

7. Recertifikácia

Po ukončení každého druhého obdobia platnosti certifikácie (každých 10 rokov) môže COP RT (alebo ním poverený orgán) certifikáciu obnoviť na ďalšie obdobie piatich rokov alebo menej na základe týchto požiadaviek:
a) predloží dôkazy o tom, že spĺňa podmienky fyzickej spôsobilosti overené behom predchádzajúcich 12 mesiacov
b) predloží dôkazy o súvislej uspokojivej pracovnej činnosti bez podstatného prerušenia v metóde a sektore, pre ktorú žiada predĺženie certifikácie
c) musí sa vykonať praktická skúška, ktorou sa preukáže pokračujúcu spôsobilosť v súlade s certifikátom.

8. Administratíva

Pre získanie certifikáte musí uchádzač předložit na COP RT:
• Doklad o školení
• Dohodu o informačnej spolupráci
• Doklad o fyzickej spôsobilosti
• Žiadosť o certifikáciu